vineri, 12 august 2016

PSALTIREA MAICII DOMNULUI

de Pr. Prof. Ion Ciungu
“Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.” (Luca 1, 46-48)


Icoana MaiciiDomnului de la Mănăstirea Poceaev (Ucraina) https://calindragan.files.wordpress.com/2009/10/pag-5-poceaev-copy.jpg


 

( a. Psalmul 1;  b. Versete din alți Psalmi;  c. Despre autorul Psaltirii Maicii Domnului)a.   Psalmul 1[1]

Fericit este bărbatul, O, Fecioară Maria, care iubește numele tău; harul tău îi va mângâia sufletul.

El va fi împrospătat ca lângă niște izvoare de apă; tu vei produce în el fructul dreptății.

Fericită ești tu între femei; prin credința inimii tale sfinte.

Prin frumusețea corpului tău tu întreci toate femeile; prin calitatea sfințeniei tale tu întreci toți îngerii și arhanghelii

Mila ta și harul tău sunt predicate pretutindeni; Dumnezeu a binecuvântat faptele mâinilor tale.b.   Versete din alți Psalmi[2]

Miluiește-mă Stăpână, și vindecă-mă de neputințele mele! Încălzește inima mea cea rece și nu mă lăsa să cad în mâinile vrăjmașilor mei sufletești. În ziua morții mele, vino în ajutorul sufletului meu, ca să mă duci la limanul mântuirii. (Ps. 3)

Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, care te-a zidit! Binecuvântați să fie părinții tăi, care te-au născut! Binecuvântată ești Doamnă Fecioară, în cer și pe pământ, lăudată și preaslăvită în vecii vecilor! ( Ps. 5)


Prin tine Domnul nostru s-a făcut Mântuitorul și Fratele nostru. (Ps. 8)

Cei păcătoși, care se căiesc înaintea lui Dumnezeu, își dobândesc mântuirea, prin tine, înaintea lui Dumnezeu. Când suspină ei cu smerenie, tu, Maică milostivă, vindeci zdrobirea inimii lor... .(Ps. 9)

Să alergăm noi, păcătoșii, pe cărările Maicii Domnului, să ne ținem cu tărie de urmele pașilor ei și să nu ne despărțim de ea în rugăciunile noastre, plecându-ne genunchii în fața sfintei sale Icoane, ridicându-ne mintea la chipul cel dintâi, până când vom dobândi milele ei în ajutor la bună vreme spre moștenirea făgăduinței cerești. (Ps.14)

Stăpână Maică pururea Fecioară, Darul sânului tău este o Lumină pentru noi... . (Ps.17)
         
Tu, Stăpână,...toate sufletele drepților cu nesaț te privesc! (Ps. 23)

Preasfântă Fecioară... Înalță capul meu asupra vrăjmașilor mei, că eu voi cânta numele tău cel preasfânt! Frumusețea și bunătatea ta a dorit-o sufletul meu! (Ps. 26)
Înălța-te-voi Prea Sfântă Fecioară, că tu ești lăcașul cel prea frumos al Prea Sfântului Duh... înviază duhul meu, și inima mea cea împietrită o înmoaie întru pocăință... . (Ps. 29)

Și tu, Stăpână, ești cărarea cea dreaptă către Împărăția Cerurilor. (Ps. 31)

Bucurați-vă, drepților, întru Domnul, bucurați-vă și întru pururea Fecioara Maria, cântați-i o cântare nouă și Stăpânei noastre... . (Ps. 32)

Voi binecuvânta pe Sfânta Fecioară Maria în toată vremea... Primiți cu bucurie Sfântul Chip al vieții ei și râvniți la dragostea și smerenia ei, că blândă și smerită este Preasfânta Fecioară. (Ps. 33)

Întinse erau peste tot cursele iadului, dar tu, Stăpână, cu bunătatea ta m-ai apărat în fața lor! (Ps. 34)

Cel fărădelege grăiește cuvinte de hulă împotriva numelui tău, o, Preasfântă Stăpână și Împărăteasă... graiurile gurii sale spurcate sunt fărădelege și lingușire, dar noi credem și mărturisim, că tu te-ai înfățișat cu trupul în ceruri și acum stai înaintea Altarului lui Dumnezeu. (Ps. 35)

Preasfântă Fecioară Doamnă...Nu este pace în oasele noastre, ci cu preabinecuvântatul Rod al pântecelui tău ne vom împăca cu Dumnezeu. (Ps. 37)

Zis-am Păzi-voi căile mântuitoare al iubitului tău Fiu, Împărăteasa cerului... păzește-mă să nu alunec și să nu mă împiedic de piatra patimilor rele, ca să nu se bucure de mine vrăjmașii sufletului meu. (Ps. 38)

O, Lumină luminată de Lumina cerească! Luminează-mi, te rog, întunericul meu cel dinlăuntru, pentru ca mintea și dorința mea să se înaripeze în lumina ta către Sionul cel de sus. (Ps. 41)

Oare nu lui Dumnezeu se va supune sufletul meu? Că de la El este mântuirea mea!  Oare nu pe tine, Stăpână Fecioară, trebuie să te iubească inima mea? Că prin tine vine mântuirea mea, iar Mântuitorul meu este Rodul binecuvântat al pântecelui tău. (Ps. 61)

Dumnezeule, Dumnezeul meu, împreună cu prea iubita Ta Maică Te slăvesc, care în chip feciorelnic Te-a zămislit din Duhul Sfânt, și ca Fecioară Te-a născut. (Ps. 62)

Lipitu-s-a sufletul meu de tine, Împărăteasa cerului, fă-mă ca să privesc pururea cu mintea slava și măreția Ta, ca să mă satur de nesăturatul tău Har. (Ps. 82)

Temelia vieții duhovnicești este să-L iubim pe Domnul nostru Iisus Hristos din toată inima și din tot sufletul, și pe iubita lui Maică, care L-a născut după trup, pe Preacurata Fecioara Maria... . (Ps. 86)

Fericit este acela care înțelege cu inima mijlocirea ta de Mamă... Cereștile tale mângâieri îl vor îmbărbăta, în conștiința lui, după mulțimea păcatelor, și duhul întunecat al deznădejdii va fugi de la el. (Ps. 93)

Mărturisiți-vă Domnului, că este bun, mărturisi-ți-vă și iubitei Sale Maici, Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu... Că ea ne povățuiește pe calea adevăratei înțelepciuni, ea ne arată cărările pașnice ale adevărului ceresc, ne învață frica Domnului, și din inima care o iubește izgonește dragostea de lume, care este vrăjmășie cu Dumnezeu... . (Ps. 106)

Zis-a Domnul, Doamnei noastre: „Stai, iubita Mea Maică, de-a dreapta Mea, sfințenia și bunătatea ta Îmi sunt plăcute Mie, de aceea să împărățești cu Mine în veci.” (Ps.109)

Lăudați, tineri, pe Maica lui Dumnezeu, lăudați, bătrâni, numele ei cel Sfânt! De la răsăritul soarelui până la apus lăudat este numele ei! Chipul ei este blând și smerit! Mila ei se revarsă peste toată făptura și îndurările ei ajung până la marginea pământului. (Ps. 112)

În ceasul ieșirii sufletului meu din Egiptul lumii acesteia, să stai lângă mine, Mângâietoare cerească, luminează-l cu sfânta-ți față, ca să nu-l înspăimânte nălucirile diavolului... . (Ps. 113)

Iubit-am pe Maica Domnului Dumnezeului meu și lumina darului ei m-a luminat! Înconjuratu-m-au boli aducătoare de moarte și necazurile iadului au tăbărât asupra mea, dar am chemat numele Sfintei Fecioare Maria și mi-a mângâiat sufletul meu. (Ps. 114)

Fericiți cei fără prihană, care umblă în Legea Domnului, fericiți cei ce umblă în calea sfintelor fapte bune ale Maicii lui Dumnezeu. ... Tu ești o făclie nestinsă pentru noi în întunericul păcatului. (Ps. 118)

Ridicat-am ochii minții mele la cer, unde petreci tu, Împărăteasa cerului, și în inima mea a venit mare mângâiere, că tu nu vei dormita, nici nu vei dormi, păzindu-mă de toate năvălirile vrăjmașului... . (Ps. 120)

Veselitu-m-am cu duhul credinței și al nădejdii în tine, Preaslăvită Împărăteasă a cerului și a pământului... te rog, cu lacrimi, întărește credința mea în făgăduielile cerești, învie nădejdea mea, spre mila iubitului tău Fiu... . (Ps. 121)

Din adâncul inimii mele te-am chemat, Preasfântă Doamnă, pururea Fecioară... Mântuiește-mă în ziua durerii și în ceasul morții să nu lași sărmanul meu suflet... .(Ps. 129)

Preasfântă Stăpână, Doamnă Fecioară, de Dumnezeu Născătoare,... Numai pe tine te-a îndrăgit sufletul meu! Numele tău este mir vărsat și mireasma milelor tale este mai bună decât toate aromatele! Tu pătrunzi până la mine, ca dimineața, în negura păcatelor! ... te pun, Împărăteasă cerească, ca pe o pecete pe inima mea... . (Ps. 130)

Lăudați numele Domnului, proslăviți și numele pururea Fecioarei Maria, ... că ea va reînnoi voia cea bună în inimile noastre și nu ne vor birui poftele păcatului. (Ps. 134)

Preasfântă Doamnă Fecioară, tu m-ai încercat și mi-ai cunoscut și căderile și fărădelegile mele, dar să se înmulțească asupra mea, a păcătosului, milele tale de Maică... . (Ps. 138)

Scoate-mă, Preasfântă Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, de la omul cel viclean, și de vrăjmașul din iad păzește-mă, că vrăjmașul și-a îndreptat săgeata împotriva mea, și cu lingușirile lui îmi prinde sufletul meu. Zdrobește, Stăpână, puterile lui cele viclene, și să cadă degrabă în prăpastia pe care a făcut-o... . (Ps. 139)

Preasfântă Doamnă Fecioară, cu toată smerenia strig către tine, auzi-mă, ... seara, dimineața, la amiază, și în orice vreme, ca să nu întunece răutatea lumii mintea mea... . (Ps. 140)

Binecuvântată ești Stăpână, Doamnă Fecioară, că ne înveți pe noi, robii tăi, să luptăm împotriva lumii, a trupului și a diavolului! Împotriva lumii, ca să ne întoarcem ochii de la înșelăciunile ei, împotriva trupului, ca să ne menținem în curăție și să nu ne atingem de lucrurile oprite. Împotriva diavolului, ca să înțelegem ispitele și smintelile lui și să ne împotrivim din toate puterile lucrărilor lui. (Ps. 143)

Cântați Doamnei noastre și Împărătesei noastre o cântare nouă. Lauda ei în adunarea drepților... . (Ps. 149)c.   Despre autorul Psaltirii Maicii Domnului


În cartea „Viața, Urmarea și Psaltirea Maicii Domnului – Mama Noastră”, tipărită la Editura „Lumină din Lumină”, în anul 2001, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, la pagina 344, scrie astfel: „Psaltirea Maicii Domnului a fost făcută de Sfântul Dimitrie, Mitropolitul Rostovului și a toată Rusia, și a fost tradusă în limba română de Arhimandritul Paulin Lecca, Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică, fiind plecat dintre noi.”

Însă, într-o ediție de mai târziu, de ex., „Psaltirea Maicii Domnului” Editura Agapis, anul 2008, găsim astfel: „Autorul este anonim, dar o rugăciune premergătoare psalmilor care începe cu cuvintele: "Veniți să ne închinăm Împărătesei noastre Născătoarei de Dumnezeu. Veniți să ne închinăm Fecioarei Maria, Împărătesei noastre Născătoarei de Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însăși Doamna Fecioara Maria, Împărăteasa noastră, Născătoarea de Dumnezeu", această rugăciune este luată din lucrările Sfântului Dimitrie de Rostov.” Citatul apare ca fiind de la  Arhim. Paulin Lecca.[3]

În schimb, în mai multe ediții tipărite de catolici în limba engleză, chiar și în acest an, 2016, autorul Psaltirii Fericitei Fecioare Maria este Sfântul Bonaventura. De exemplu, în Psaltirea din care eu am tradus Psalmul 1, “THE PSALTER OF THE BLESSED VIRGIN MARY, A Rosarium In Honor of Our Lady, St. Bonaventure,”  scrie astfel: “Psaltirea Fericitei Fecioare Maria a fost scrisă de Sf. Bonaventura în sec. XIII, și este în Domeniu Public în toată lumea. Traducerea engleză folosită în acest volum este făcută de J.H. Wallishauser, după câte se pare în 1841, și este de asemenea în Domeniul Public în toată lumea.”

Sfântul Bonaventura s-a născut în Italia, în localitatea Bagnoregio, lângă Viterbo, (anul nașterii nu este stabilit cu exactitate), între 1217 și 1221 și a murit în Franța, la Lyon, în anul 1274. A fost canonizat de papa Sixt al IV-lea în anul 1482, și e cinstit pe 15 iulie.[4]

Sfântul Dimitrie al Rostovului s-a născut în anul 1651 în localitatea Makarovo, la 40 km de Kiev (Ucraina), și a murit în anul 1709, la Rostov (Rusia). În 1757 a fost canonizat  ca sfânt, de către Biserica Ortodoxă Rusă, și e cinstit  pe 28 octombrie.[5]

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, te rugăm frumos, miluiește-ne și pe noi!
[1] Tradus din engleză după varianta THE PSALTER OF THE BLESSED VIRGIN MARY, A Rosarium In Honor of Our Lady, St. Bonaventure, 2010,E-Saint Library, Kindle Edition, https://www.amazon.com/Psalter-Blessed-Virgin-Saint-Library-ebook/dp/B003PJ7CUY
[2] Selectate din cartea Viața, Urmarea și Psaltirea Maicii Domnului – Mama Noastră, Apare cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Editura Lumină din Lumină, București, 2001, pp. 349-447. Vezi și http://maicadomnului.ro/psaltirea-maicii-domnului_l185_p0.html
[3] Psaltirea Maicii Domnului, Editura Agapis, 2008, Prezentare,
[4]SFÂNTUL BONAVENTURA DE BAGNOREGIO, episcop, doctor seraphic, CALENDAR ROMANO -CATOLIC
[5] Monahul Leontie, La pomenirea Sf. Dimitrie de Rostov, 1709 – 2009,  300 DE ANI DE LA NAŞTEREA ÎN CER A SFÂNTULUI DIMITRIE AL ROSTOVULUI, pe site-ul Sfintei Mănăstiri Pantocrator din Melissohori (Grecia), http://www.impantokratoros.gr/D1B13A28.ro.aspxNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu